Trang chủ Ngày mới cùng đọc chú Dược Sư để thân tâm được khỏe mạnh bình an

Lành thay cho những ai tỉnh dậy thấy bài chú này mà phát tâm tụng đọc, dù chỉ một lần nhất tâm cung kính trì tụng cũng sẽ có vô lượng phước lành…

Chú dược sư - Chùa Bồ Đề

🙇🏻‍♂️ Thần Chú Dược Sư :

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát.
(3 lần)

Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

 

 

Tags: Tags: Kinh dược sư, chú dược sư, Kinh dược sư, chú dược sư,  Kinh diệu pháp lien hoa, chùa bồ đề long biên, Chùa bồ đề Hà Nội, Kinh Pháp Hoa, Kinh diệu pháp lien hoa, chùa bồ đề long biên, Chùa bồ đề Hà Nội, Kinh Pháp Hoa,Kinh diệu pháp lien hoa, chùa bồ đề long biên, Chùa bồ đề Hà Nội, Kinh Pháp Hoa,Kinh diệu pháp lien hoa, chùa bồ đề long biên, Chùa bồ đề Hà Nội, Kinh Pháp Hoa, hành trì kinh pháp hoa, hành trì kinh pháp hoa., Kinh dược sư, chú dược sư