Trang chủ Ngọc Lịch Bửu Phiêu – một cuốn sách về nhân quả, nghiệp báo, Bồ Tát đã tiết lộ “thiên cơ” để người đời biết để hướng thiện tránh làm ác

Ngọc Lịch Bửu Phiêu

Ngọc lịch bửu phiêu

Ngọc lịch bửu phiêu

Cuốn sách kỳ diệu tương truyền được Đức Địa Tạng Bồ Tát bàn bạc với 10 vị Diêm Vương, tìm cách cứu nhân loại bớt tội nghiệp, giảm số người đọa Địa NGục. Khi bàn bạc xong, trình lên Ngọc Đế xin ý kiến thì các Ngài thống nhất cho truyền cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu xuống nhân gian. Nội dung chủ yếu về nhân quả báo ứng, nhằm khuyến thiện trừng ác, giúp con người thức tỉnh.

Sư Tôn Lư Thắng Ngạn trước đây cũng rất tán thán và từng nhiều lần ấn tống cuốn kỳ thư này!

MƯỜI CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC ẤN TỐNG KINH SÁCH:

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ.

2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi v.v…

3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không hại được.

4. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.

5. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên trường.

6. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ; đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.

7. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông.

8. Xa lìa các đường dữ ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ), được sanh vào các cõi thiện ( người, trời ) tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người.

9. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt.

10. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí huệ ( văn, tư, tu ) mở rộng, chứng được sáu thần thông ( thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông) .

Download ở đây: NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU

 

Một cuốn sách mở từ đời xưa tới nay, mô tả và diễn giải những quy luật của Thiên Địa, luật Nhân Quả, Nghiệp Báo. Cùng với cuốn Âm Luật Vô Tình đã chia sẻ trên trang này, các bạn đọc có thể tìm hiểu rõ hơn về những quy luật của trời đất, nhân quả. Làm sao để chuyển đổi vận mạng. Người xưa hay gọi là “Đức Năng Thắng Số”. Cải tạo vận mệnh là điều có thể làm được. Như trong tập sách “Liễu Phàm Tứ Huấn” đã đưa ra những cách cải tạo vận mạng. Cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” này là những câu chuyện mang nhiều chi tiết hiện thực về đời nay. Mong rằng các đồng tu thâm tín nhân quả. Biết quay đầu Niệm Phật. Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Nam Mô A Di Đà Phật

“Phàm là một việc gì, cho dù là như một cây kim, sợi chỉ, một lời nói cũng đều có nhân quả”

(Cổ Đức)

Ngọc lịch bửu phiêu một cuốn sách về nhân quả, nghiệp báo. Đó là những câu chuyện hay, có thật về nhân quả báo ứng, luân hồi, nghiệp chướng và cả về cảnh giới những địa ngục mà chư Phật, Bồ Tát đã tiết lộ “thiên cơ” để người đời biết để hướng thiện tránh làm ác. Cuốn sách được một cá nhân cùng chùa Vẻn ở Hải Phòng với một dịch giả sống tại Q10 thực hiện. Trong đây cũng có thể có những câu chuyện mà các anh/chị đã biết vì những người thực hiện cuốn sách cũng lấy trên phương tiện truyền thông nhất là trong chương 14 phần những câu chuyện tại Việt Nam.

Tags: Ngọc lịch bửu phiêu, ngọc lịch bửu phiêu file pdf, Chùa pháp vân, chùa bồ đề, Ngọc lịch bửu phiêu, ngọc lịch bửu phiêu file pdf, Chùa pháp vân, chùa bồ đề, Ngọc lịch bửu phiêu, ngọc lịch bửu phiêu file pdf, Chùa pháp vân, chùa bồ đề, Ngọc lịch bửu phiêu, ngọc lịch bửu phiêu file pdf, Chùa pháp vân, chùa bồ đề,

Bài viết liên quan