Trang chủ Chùa Bồ Đề Long Biên là một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi tại HN

Chùa Bồ Đề Long Biên Tại 90 P. Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội là một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi tại TP. Hà Nội . Tại chùa, hiện nay nuôi dạy hơn 200 trẻ mồ côi.

 

 

Tags: trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, nuôi trẻ em như thế nào, chăm sóc trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, nuôi trẻ em như thế nào, chăm sóc trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, nuôi trẻ em như thế nào, chăm sóc trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, nuôi trẻ em như thế nào, chăm sóc trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, nuôi trẻ em như thế nào, chăm sóc trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, nuôi trẻ em như thế nào, chăm sóc trẻ em chùa bồ đề,

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.